• نام و نام خانوادگی : مجید بنی اسدی
  • سمت : عضو هیئت مدیره
  • سوابق تحصیلی و مدیریتی : هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

توضیحات

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، استراسبورگ( فرانسه ) ، مکانیک مواد (میکرومکانیک) ۱۳۸۷

کارشناسی ارشد ، تهران ، مهندسی مکانیک (ساخت و تولید) ۱۳۸۳

B.S ، صنعتی اصفهان ، مهندسی مکانیک (ساخت و تولید) ۱۳۷۹

دانلود رزومه