ما کجا هستیم؟

خلاق صنعت کجا واقع شده است؟

تهران ، خیابان کارگر شمالی ، امیرآباد ، روبه روی کوچه نهم ، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران ، دانشکده مهندسی مکانیک 

مکان ما

تهران ، خیابان کارگر شمالی ، امیرآباد ، روبه روی کوچه نهم ، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران ، دانشکده مهندسی مکانیک

شنبه تا جمعه 8-12اطلاعات بیشتر

2113313-2196f3

+989934663790

02161115235

KSAP_CO@yahoo.com

Picture1

ksap_co@