• نام و نام خانوادگی : مصطفی باغانی
  • سمت : رئیس هیئت مدیره
  • سوابق تحصیلی و مدیریتی : هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

توضیحات

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Post doc ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی (۱۳۹۱ ← ۱۳۹۲)

P.H.D ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی (۱۳۸۷ ← ۱۳۹۱)

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی (۱۳۸۵ ← ۱۳۸۷)

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک- طراحی جامدات (۱۳۸۱ ← ۱۳۸۵)

دانلود رزومه